ENGSO Forumas

ENGSO Forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 13 – 16 dienomis Farerų salose, dalyvavo 37 atstovai iš 21 Europos šalies. Lietuvą atstovavo LSFS tarptautinių ryšių ir ES projektų vadybininkė Agnė Kručkauskaitė.
 
Pagrindinė Forumo tema – Baltoji sporto knyga, ENGSO siūlymai ir lūkesčiai. Dokumento aptarime ir svarstymuose dalyvavo ir Europos Komisijos atstovė, Baltąją sporto knygą rengusios darbo grupės narė.

EK atstovė supažindino Forumo dalyvius su pagrindinėmis priežastimis kodėl buvo pradėta rengti Baltoji sporto knyga: 1) teisinio aiškumo trūkumas taikant ES teisės aktus sportui; 2) dopingo, rasizmo ir smurto žala sporte – valdymo problemos; 3) tradicinių sporto finansavimo būdų problemos; 4) sporto duomenų trūkumas formuojant politiką; 5) fizinio aktyvumo trūkumo problemos. Kartu su Baltąja sporto knyga parengtas ir Pjero de Kuberteno 53 veiksmų planas, kuriame yra siūlomi galimi sprendimų variantai ir įvairūs poveikio būdai.

Po ilgų debatų ir Baltosios sporto knygos analizės Forume dalyvavę ENGSO nariai nutarė kreiptis į Europos Komisiją su pareiškimu dėl sekančių priežasčių:

1. Įvadas: sveikintina, kad EK atkreipė dėmesį į sporto svarbą visuomenei, tačiau ENGSO pastebi, kad įvade (3 pastraipoje) pakankamai negatyviai aprašomas sportas plačiąja prasme, susiduriantis su tokiomis problemomis kaip komercinis spaudimas, jaunų žaidėjų išnaudojimas, dopingas, rasizmas, smurtas, korupcija ir pinigų plovimas. Tačiau ENGSO nuomone, su šiomis problemomis susiduria tik „komercinis“ sportas ir plačiąja prasme sportui to taikyti negalima. Siūloma dokumente įvardinti, kad su paminėtomis problemomis susiduria tik kai kurios sporto šakos.

2. Visuomeninis sporto vaidmuo: ENGSO mano, jog tai, kad visuomeninis sporto vaidmuo įtrauktas į Baltąją sporto knygą kaip vienas iš prioritetų, yra be galo svarbu. Tačiau vėlgi paragrafe apie diskriminaciją kalbama, kad sportas „diskriminacinis“, neatspindint kasdienio tikrojo sporto indėlio. Sportas begale pavyzdžių sėkmingai įrodė savo integracinį vaidmenį sporto visuomenei Europoje. Vienas iš ENGSO norų taip pat yra, kad, kai kalbama apie ne pelno siekiančias organizacijas (10 poveikio priemonė), svarstymuose šiuo klausimu dalyvautų ne pelno siekiančių organizacijų specialistai, ne tik EK darbo grupės nariai ir valstybių narių atstovai.

3. Ekonominis sporto aspektas: ekonominis vaidmuo sportui labai svarbus, ne tik nacionalinei gerovei, bet ir milijonams visoje Europoje samdomų žmonių. ENGSO mano, kad nepriklausoma studija dėl sporto finansavimo yra labai reikalinga, ir nori atkreipti dėmesį į lošimų ir azartinių žaidimų svarbą dėl kurių sportas išlieka (pvz.: Prancūzijoje pajamos iš azartinių žaidimų yra 170 mln. eurų per metus, Švedijoje – 111 mln. eurų, Austrijoje – 55 mln. eurų ir pan.). ENGSO tvirtai tiki, kad azartinių žaidimų monopolis sportui turi išlikti, EK neturėtų kištis į nacionalinius azartinių žaidimų teisės aktus tam, kad apsaugotų lėšas sportui. ENSGO taip pat sveikina EK norą išlaikyti esamas galimybes sportui taikyti mažesnį PVM.

4. Sporto organizavimas: ENGSO sveikina EK atkreiptą požiūrį į sporto specifiką, sporto organizacijų autonomiją. Tačiau ENGSO negali sutikti su teiginiu, kad „atsižvelgiant į sporto reguliavimo aspektus, įvertinti, ar tam tikra sportinės veiklos taisyklė atitinka ES konkurencijos teisės aktus, galima tik kiekvienu individualiu atveju <...>“. ENGSO nuomone, EK turėtų nustatyti aiškias gaires, nuostatas, pritaikant ES teisę sportui ir nepalikti proporcingos kontrolės Europos teismams. ENGSO sveikina EK iniciatyvą atlikti studiją dėl laisvo judėjimo ir tautybės, labai sudėtingo ir komplikuoto klausimo. Tačiau ji įsitikinusi, kad atsižvelgiant į sporto specifiką laisvo judėjimo principams reikalinga daugiau lengvatų, neužtenka Baltojoje sporto knygoje įvardintų trijų.

5. Tolesni veiksmai: ENGSO remia EK planą tęsti dialogą su Europos skėtinėmis organizacijomis, įtraukiant ir nacionalines skėtines organizacijas. Atsižvelgiant į faktą, kad ENGSO konstruktyviai ir nuolat palaikė dialogą su Europos Komisija, ji (ne tik EOK ir EPK) turėtų būti paminėta kaip partnerė Baltojoje sporto knygoje.

Antrąją ENGSO Forumo dieną buvo pristatyti įvairūs projektai, skirti skatinti moterų kaip vadovių dalyvavimą sporte, savanorių pritraukimo ir mokymo projektas ir pan.

ENTER! programa skirta įtraukti kuo daugiau moterų į sporto vadovavimą, tai trijų metų trukmės programa, kurioje tris kartus per metus bus organizuojami susitikimai, kiekvienai projekto dalyvei bus paskirtas vadovas, patarėjas, kuris ugdys įgūdžius, pasitikėjimą savimi, bendraus ir pan. Šioje programoje gali dalyvauti visos ES šalys, jos iniciatorius Didžioji Britanija. Šiuo metu programa dar nėra pradėta, joje jau pareiškė norą dalyvauti 8 šalys, kitos dar gali prisijungti.

Švedijos sporto konfederacijos atstovai pristatė jų vystomą projektą, skirtą pritraukti ir išlaikyti savanorius. Konfederacijos funkcijos šiuo klausimu yra: 1) padėti atskiroms federacijoms rasti ir įtraukti savanorius į sportinę veiklą; 2) organizuoti mokymus savanoriams; 3) ieškoti galimų rėmėjų atlygiams už savanorių veiklą. Daugiau nei 40% Švedijos jaunimo (tarp 16 ir 25 metų amžiaus) kaip savanoriai dalyvauja sportinėje veikloje. Konfederacijos užsakytas tyrimas parodė, kad darbdaviai rimtai atsižvelgia į savanorių darbą ir mieliau samdo tokį darbą dirbusius žmones, kaip turinčius organizacinės ir komandinio darbo patirties.

ENGSO garbės prezidentas p. Bengt Sevelius vėl pristatė analizę, jau nagrinėtą Generalinėje Asamblėjoje Suomijoje, dėl savanorių skaičiaus situacijos sporte. Analizėje panaudoti 2003 metų duomenys, o Lietuva statistinėje lentelėje užima paskutinę vietą, todėl buvo viliamasi, kad šiuo metu situacija pagerėjusi.

Siūlomi penki būdai kaip pamėginti didinti savanorių skaičių: 1) formuluoti savanorystę kaip nacionalinę strategiją; 2) pamėginti pasiekti „pažeidžiamus“ visuomenės sluoksnius (pavyzdžiui bedarbiai galėtų įgyti pardavimo įgūdžių, neįgalūs įveikti stereotipą, kad jie tik pasyvūs globos gavėjai, senesnio amžiaus žmonės turėti sveikesnį, labiau produktyvų gyvenimo būdą ir pan.); 3) sukurti infrastruktūrą savanorystei (nors ji nėra rentabili, tačiau nėra pigi, nes savanoriams reikalingi mokymai, verbavimas, vertinimas ir pan.); 4) remti tyrimus; 5) skatinti savanorystę be kompromituojančios savanorystės dvasios (pavyzdžiui sukurti paskatų sistemą, pašalinti teisinius, politinius ar organizacinius barjerus, kad kuo daugiau žmonių galėtų aktyviai dalyvauti sporto veikloje).

Kroatijos atstovė, nauja ENGSO Vykdomojo komiteto narė, pristatė sporto ir mokymo programą, kurios analizei ir vėlesniam pritaikymui buvo sudarytas klausimynas ir išdalintas dalyvaujančioms šalims. Klausimyną sudaro dvi dalys: 1) klausimai apie plėtojamas mokymo programos organizacijoje 2) informacija apie savanorius organizacijoje. Remiantis surinkta informacija bus atliekama analizė ir programa plėtojama toliau bei siūloma narėms.

Galiausiai buvo pristatyta Švedijos programa „Sporto koordinatorių projektas“, kuri yra skirta samdomiems žmonėms, dirbantiems sporte. Projektas skirtas kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją. Tai projektas, vykdomas per Leonardo da Vinči programą, kuriame dalyvauja Švedija, Graikija ir Suomija, sporto specialistai vyksta į mainų programas, dalinasi patirtimi, ruošia bendrą metodinę medžiagą ir pan.

Sekantį ENGSO Forumą planuojama organizuoti 2008 m. spalio mėn. 10-12 arba 17-19 dienomis Briuselyje, Belgijoje. Tikimasi, kad jame galės dalyvauti ES parlamento nariai.